Ekipa

Bojana Sovič

Univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva, Direktor

Podjetje sva z možem ustanovila leta 1998. Že takrat sva imela znanja in izkušnje z več strokovnih področij (gradbeno-arhitekturnega, inštalacijskega in ekonomsko-pravnega). Čutila sva potrebo po kreativnosti, zato sva okoli sebe zbrala ekipo visoko strokovnih in dinamičnih kadrov, ki so tudi razvojno naravnani.
Danes ProPlus zaposluje 15 ljudi s širokim naborom veščin in znanj. Trajno sodelujemo z 20 partnerskimi podjetji. Suvereni smo na področjih zastavitve projektov, razpisnih postopkih, podaji projektnih rešitev, izdelavi investicijske dokumentacije, revizij, recenzij, gradbenega nadzora, pri spremljanju učinkov investicij in pri izdelavi energetskih izkaznic.

Günter Sovič

Inženir elektrotehnike, Prokurist

Z gradbeništvom in z vodenjem projektov se ukvarjam že več kot 30 let, zato obvladam operativo na terenu in delo v biroju. ProPlus ima ekipo strokovnjakov, ki je specializirana za inženiring na projektih visokih gradenj in komunalne infrastrukture po zakonu o gradnji objektov in določilih FIDIC.
Z ženo zagovarjava principe trajnostne in nizkoenergetske gradnje. Že v fazi priprave projektov posvečamo posebno pozornost tudi področju gradbene fizike (toplota, akustika, vlaga), ki jo mnogi tekmeci zanemarjajo zaradi pomanjkanja specifičnih kadrov.

Zaposleni na PROPLUS

 

Andrea Kasper

Univerzitetni diplomirani ekonomist

Andrea ima poleg ekonomskih tudi pravna znanja, ki so nepogrešljiva pri izvajanju vseh faz javnega naročanja. V primerih revizijskih zahtevkov je sogovornik Državni revizijski komisiji. Na projektih, ki se izvajajo po določilih FIDIC, podpira nadzornike na način, da je tudi pisno poročanje na projektih v ustrezni obliki in v skladu s stroko. Izdeluje tudi investicijsko dokumentacijo ter prijave na razpise za pridobitev sofinancerskih sredstev. Aktivno obvlada nemški in angleški jezik, zato suvereno komunicira tudi z naročniki iz tujine.

Samo Potrč

Univerzitetni diplomirani gospodarski inženir

Samo je diplomiral na GING. Ukvarja se z inženiringom storitev. Skrbi za tehnični, ekonomski in pravni vidik investicij v fazah priprave in izvedbe. Še posebej je usposobljen za postopke, vezane za Zakon o javnem naročanju. Kljub  revizijskim zahtevkom, ki se pojavljajo med izbiro izvajalca, do sedaj še ni bilo primera, kjer naročnika ne bi po varni poti pripeljal do podpisa pogodbe. Odlikuje ga izredna natančnost in skrben odnos do projektov, ki jih vodi.

Pavel Brglez

Diplomirani inženir gradbeništva

Pavel ima veliko izkušenj na projektih visokih gradenj in projektih komunalne infrastrukture. Je strokovnjak za popravke in prilagajanja izdelanih projektnih dokumentacij, npr. pri spomeniško zaščitenih objektih. Projektantom pomaga na način, da so za gradnjo na voljo detajli za izvedbo in da nerešeni deli projekta ne ovirajo del.  Poleg funkcije odgovornega nadzornika je uspešen pri zastavljanju projektnih nalog za potrebe izvedbe arhitekturnih natečajev in za izdelavo projektne dokumentacije. Skrbi tudi za uvajanje tehnoloških novosti pri izvajanju storitev.

Ivan Jecelj

Doktor znanosti, univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva, evroinženir

Ivan ima močno razvojno-raziskovalno podlago. Je strokovnjak za gradbeno fiziko. V vseh fazah projekta skrbi za ustreznost in izvedljivost akustike, toplotne stabilnosti in difuzije vodne pare. Naročniki se nanj obračajo tudi za sanacije neustreznih izvedb. Predvidene sanacijske ukrepe spremlja, dokler niso ustrezno izvedeni. Je tudi hišni revident in skrbnik za kakovost.

Tadeja Brdnik

Diplomirani ekonomist

Tadejo odlikuje natančnost ter estetski čut. Izdeluje investicijske dokumentacije ter poskrbi za urejenost in skrbno oblikovanost izdelkov, ki gredo iz hiše. Med izvedbo projektov je osvojila ter nadgradila metode, na podlagi katerih je mogoče želje in cilje naročnikov ustrezno izraziti v prostorskem programu, ki je poleg projektnih izhodišč osnova za izvedbo vsakega projekta.

Srečko Škerget

Univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva

Srečko dela na projektih kot odgovorni nadzornik. Ima veliko izkušenj pri izvedbi zahtevnih objektov. S svojo avtoriteto na gradbiščih koordinira vse udeležence gradnje in poskrbi, da je objekt v predvidenih rokih ter skladno s projektno dokumentacijo pripravljen za uporabo. Vse v skladu z ZGO in/ali določili FIDIC.

Sabina Brdnik

Univerzitetni diplomirani ekonomist

Sabina je zadolžena za izdelavo zahtevnih investicijskih dokumentacij, tudi za projekte visokih vrednosti. Svoje izdelke uspešno zagovarja, kjer je to potrebno. Posebej dobra je pri prikazih ekonomskih in finančnih kazalnikov, ter pri analizi CBA. Iz objavljenih razpisov zna razbrati vsebinske zahteve dokumentov, kar pomeni, da so njene prijave uspešne.

Vlado Šiško

Univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike

Vlado ima odlične izkušnje s projektiranjem ter aktivno udeležbo pri izvedbi projektov. V fazah priprave in izvedbe strokovno zastavi in izvede tehnološko zahtevne investicije, še posebej pri projektno nedodelanih ali iracionalno zastavljenih rešitvah. Pri uvajanju objekta v življenje Vlado tesno sodeluje z naročnikom in poskrbi za dovršeno izvedbo tehnoloških naprav, centralnega nadzora in avdiovideoopreme v stavbi.

Emilija Hajdinjak

Gradbeni tehnik

Emilija dela v fazah priprave in izvedbe investicij. Zna pripraviti rešitve za hitro napredovanje postopkov na projektu. Odlična je v postopkih infrastrukturnih objektov in obračunov “na izmere”, kjer je pomembno sprotno natančno ugotavljanje dejansko izvedenih količin. Dobro se znajde v delu z izvajalci po določilih FIDIC (po rdeči in oranžni knjigi). Naše malice velikokrat popestri s slastnim, doma pečenim pecivom.

Aleš Glavnik

Magister znanosti, univerzitetni diplomirani inženir strojništva, evroinženir

Aleš je strokovnjak za strojne inštalacije in naprave. Na projektih poleg funkcije odgovornega nadzornika strojnih inštalacij opravlja tudi koordinacijo varnosti. Ima še licenco za izdelavo energetskih izkaznic. Zanimata ga uporaba alternativnih virov in učinkovita raba energije. Zelene aktivnosti uvaja v projekte, izvaja pa tudi svetovanje na to temo. Je aktiven planinec in gorski vodnik, zato nam je obljubil, da nas bo peljal na Triglav. V letu 2014 je obljubo tudi izpolnil.

Maja Fišer

Ekonomski tehnik

Maja je zadolžena za spremljane financ: izstavlja račune in skrbi za redna plačila. Od vodij projektov sprotno izterja poročila o stanju na projektih, ki so pogoj za izstavljanje računov. Pomaga tudi pri postopkih, vezanih na certifikat kakovosti. Pri zaposlenih je še posebej priljubljena, ko “deli” denar.

Mitja Gamser

Univerzitetni diplomirani gospodarski inženir

Mitja se je naši ekipi priključil po programu Zaposli.me. V izredno kratkem času se je uspešno vključil na projekte komunalne infrastrukture.

Majda Male

Inženir gradbeništva

Majda povezuje delo projektantov v vseh fazah izdelave projektne dokumentacije in ga usklajuje z zahtevami pristojnih organov. Poskrbi tudi, da so izvedene rešitve zajete v Projektu izvedenih del. V garancijski dobi spremlja odpravo napak, se vključuje kot nadzornik. Je tudi skrbnik arhiva na podjetju.

Irena Tihec

Ekonomist

Irena opravlja tajniške posle in je preko telefona stik podjetja z zunanjim svetom. Piše ponudbe ter sodeluje v razpisnih postopkih. Rada organizira skupne malice in nas seznani s tekočo situacijo v družbi in medijih.

Jaka Sovič

Sodelavec

Jaka se je naši ekipi priključil pred kratkim. Sodeluje v postopkih analiz ponudb ter prevaja v angleščino in nemščino. Sodeluje tudi v pravnih zadevah, ki jih izvajajo zunanji sodelavci.

SODELUJEMO Z LOKALNIM OKOLJEM

 

Nataša Vaupotič

Dekanica UM Fakultete za naravoslovje in matematiko

Z ekipo ProPlusa sodelujemo pri praktičnem delu študentov v okviru predmetov s področja aplikativne fizike. Študenti pod vodstvom profesorjev izvajajo fizikalne meritve na stavbah (npr. termografske meritve) in jih analizirajo. S tem pridobivajo dragocene praktične izkušnje. Sodelovanje s ProPlusom je vedno korektno, pravočasno zagotovijo vse potrebne informacije glede lokacije meritev, na posredovane podatke pa se izjemno ažurno odzivajo, kar je za izvedbo kakovostnih meritev ključnega pomena.

Daniela Dvornik Perhavec

UM Fakulteta za gradbeništvo

S podjetjem ProPlus Fakulteta za gradbeništvo sodeluje že vrsto let. Sodelovanje se je okrepilo ob vzpostavitvi Društva diplomantov fakultete leta 2006, saj direktorica izhaja prav iz njenih vrst diplomantov. Vodstvo podjetja in zaposleni imajo pozitiven in razumevajoč odnos do študentov, ki k njim prihajajo na obvezno prakso ali počitniško delo. Omogočijo jim, da v času študija spoznajo delovno okolje in da dobijo pogled v praktično raven teoretično predstavljenih vsebin posameznih predmetov. Sodelovanje s podjetjem se nadaljuje tudi v obliki razvojnoraziskovalnih projektov, ki so v obojestransko dobrobit in predstavljajo gonilo razvoja.

Uroš Klanšek, Nataša Šuman, Zoran Pučko

UM Fakulteta za gradbeništvo

S podjetjem ProPlus smo sodelovali pri razvoju modela za operativno planiranje in spremljanje gradnje, ki temelji na tehnologiji BIM (Building Information Modeling). Sodelovanje je bilo zelo uspešno in je omogočilo pretok novega znanja iz fakultete na podjetje in tudi obratno. Rezultati sodelovanja so bili predstavljeni širši strokovni javnosti in so poželi veliko zanimanja. Vsekakor gre za primer zglednega sodelovanja med gospodarstvom in fakulteto.