Področja delovanja in storitve

V preteklih letih smo uspešno zaključili investicijske projekte v skupni vrednosti več kot 3 milijarde evrov. Suvereno prevzemamo svetovalna, investicijsko-inženirska in nadzorna dela na spodaj naštetih področjih.

PODROČJA DELOVANJA

Investicije družbenega pomena

 • Izobraževalno-vzgojni objekti (fakultete, knjižnice, šole, vrtci, študentski domovi).
 • Športno-rekreacijski objekti (telovadnice, dvorane, igrišča).
 • Objekti za izvajanje umetnostnih in kulturnih dejavnosti (gledališča, razstavni in koncertni prostori, arhivi).
 • Objekti socialne infrastrukture (zavodi, domovi starostnikov).

Objekti za bivanje

 • Stanovanjska naselja.
 • Hiše.

Poslovni objekti

 • Samostojne poslovne stavbe.
 • Poslovni kompleksi.
 • Trgovine in trgovski centri.
 • Pisarniški prostori.

Investicije v industriji in obrti ter prenos tehnologij med poslovnimi subjekti

 • Skladišča.
 • Sušilnice.
 • Proizvodne hale.

Investicije v komunalno infrastrukturo in ekologijo

 • Gospodarjenje z odpadki.
 • Čistilne naprave in čistilni sistemi za komunalne odpadke ter odpadne vode.
 • Kanalizacijski sistemi.
 • Vodovodni sistemi.

ProPlus v svoji dejavnosti spada med tri odstotke najboljših pravnih subjektov v Sloveniji.

Kotlovnica - Študentski dom Maribor

STORITVE PODJETJA

1. INVESTITORSKI INŽENIRING

Priprava investicij z investicijsko dokumentacijo

 • Raziskava trga, idej in konceptov naročnika.
 • Svetovanje in pomoč naročniku pri izbiri optimalne poti za dosego zastavljenega cilja.
 • Iskanje ustreznih zemljišč.
 • Prostorske preveritve.
 • Programsko-projektne naloge in prostorske umestitve.
 • Pomoč pri izvedbi urbanističnih in arhitekturnih natečajev.
 • Zastopanje investitorjev v razpisnih, pravnih in administrativnih postopkih.
 • Pomoč pri pridobivanju investicijskih sredstev (prijave na razpise).
 • Izdelava investicijske dokumentacije.

Projektiranje, recenzije in revizije

 • Organizacija in nadzor nad izdelavo vseh faz projektne dokumentacije.
 • Izdelava projektne dokumentacije (IZ – idejna zasnova, IDP – idejni projekt, PGD – projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, PZI – projekt za izvedbo, PID – projekt izvedenih del).
 • Izdelava študij in analiz s področja gradbene fizike (toplota, akustika, vlaga), ter porabe energije.
 • Revizije in recenzije projektne dokumentacije.
 • Izdelava energetskih izkaznic.

Zastopanje investitorja med gradnjo

 • Supernadzor.
 • Gradbeni in finančni nadzor.
 • Koordinator za varnost in zdravje pri delu.

Monitoring izgrajenih objektov

 • Nadzor nad odpravljanjem napak v garancijski dobi.
 • Monitoring energije v stavbi.
 • Vzdrževanje objektov.

2. IZVEDBENI INŽENIRING

Koordinacija vseh faz gradnje, in ob tem:

 • Zagotavljanje doseganja ciljev programsko-projektne naloge.
 • Zagotavljanje doseganja standardov kakovosti.
 • Zagotavljanje zakonske ustreznosti.
 • Koordinacija administrativnih aktivnosti do pridobitve uporabnega dovoljenja.

Koordinacija odprave napak v garancijski dobi in optimiranje delovanja vgrajenih naprav